Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Направления
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ разработва методи и технологии за оптични приложения и за гъвкава прозрачна електроника. Усилено се работи за създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост, неразрушаващия контрол и опазване на културното наследство. Изследва се взаимодействието на кондензираната материя с различни видове лъчения – микровълново, рентгеново, електронно, йонно, лазерно и светлинно (ултравиолетова – видима част на спектъра).
Разработват се иновативни продукти, ориентирани към промишлено приложение в областта на сензорната техника, базираната на органични съединения оптоелектроника, възобновяемите енергийни източници и биомедицинското инженерство. Провеждат се изследвания в областта на оптичния запис на информация, дифракционната оптика и оптичната метрология. Изследователската работа в ИОМТ се провежда в две основни научни направления.
Направление "ОПТИЧНИ МАТЕРИАЛИ"
Направлението обхваща интердисциплинарни изследвания в областта на органичната оптоелектроника, сензорната техника, фотониката и нелинейната оптика.
Изследователската дейност е съсредоточена в две лаборатории:
Лаборатория „Оптични преобразувателни елементи“
Разработват се oрганични светоизлъчващи диоди (OLED) и фотоволтаични клетки на базата на многослойни органични/неорганични системи. Оптимизират се методите за отлагане във вакуум и от разтвор на тънки филми от органични материали като метални фталоцианини, новосинтезирани флуоресцентни, фосфоресцентни и други ниско молекулни съединения за разработване на OLED-и и органични слънчеви клетки. Синтезират се и се охарактеризират нови органични емитери (излъчващи предимно в синята част на спектъра), както и флуоресцентни и фосфоресцентни допанти (в синята и червената област на спектъра) с висок квантов добив, които да направят възможно създаването на бели OLED с добри характеристики.
Разработват се нови електронни донори на основата на разтворими багрила, които поглъщат във видимата и близката инфрачервена област на спектъра за създаване на органични слънчеви клетки с обемен хетероперход. Прилагат се редица съвременни методи за охарактеризиране и оценка на ефективността на двата вида оптични преобразувателни елементи. Разработват се компютърни програми за оптично и електрично моделиране, както и методики за прецизни измервания на подвижността и времето на живот на токовите носители, определяне на HOMO и LUMO нивата в електронната структура на изследваните органични материали и пр.
Лаборатория
„Композитни и наноструктурирани оптични материали“
Разработват се нови материали и структури с приложение във фотониката и нелинейната оптика, плазмониката и сензорната техника, както и за направата на различни активни и пасивни оптични елементи. Синтезират се и се отлагат под формата на тънки филми многообразни халкогенидни стъкла и се изучават фото- и термо-индуцираните промени на физичните им свойства.
Получават се и се изследват редица нови материали като окси-халкогениди, зол-гел оксидно-зеолитни комплекси, мезопорести метални оксиди, както и мета- и двудименсионални материали. Разработват се фотонни структури за оптични сензори на базата на неорганични/органични хибридни структури и фотопроводими неорганични материали/силно двулъчепречупващи течни кристали.
Направление "ОПТИЧНА МЕТРОЛОГИЯ И ХОЛОГРАФИЯ"
Направлението обхваща изследвания в областта на оптичната метрология, цифровата, изобразителната и поляризационната холография.
Основната дейност е съсредоточена в две лаборатории:
Лаборатория „Оптична метрология“
В областта на оптичната метрология и цифровата холография се работи върху профилометрия с кохерентно и некохерентно осветяване, динамична спекъл метрология и числени методи за цифрови холографски системи. Разработват се методи за дистанционно определяне на формата и триизмерно визуализиране на микро/макро обекти, включително и на прозрачни обекти. Получените профилометрични данни са база за компютърно генериране на холограми.
Работи се по оптичното възстановяване на обекти чрез декодиране на техни холограми и трансфер на данните към пространствено-светлинен модулатор. Записват се динамични спекъл картини с цел безконтактно детектиране и визуализиране на физична или биологична активност в разнообразни обекти чрез статистическо описание на динамиката на лазерния спекъл върху тяхната повърхност.
Лаборатория „Холография“
В областта на изобразителната холография се решават задачи за създаването на триизмерен холографски дисплей и компютърното генериране на холограми и се създават холографски оптични елементи. Разработват се методи за бързо компютърно генериране на холограми за цветен холографски принтер със запис на светлинния вълнови фронт върху сребърно-халогенидна емулсия. Активно се работи в областта на аналоговия монохромен и цветен холографски запис. Изработват се художествени холограми на уникални артефакти от културното и историческото наследство и се организират холографски изложби.
В областта на поляризационната холография се разработват и оптимизират фотоанизотропни нанокомпозитни слоеве на основата на азополимери, дотирани с наночастици. Записват се холографски поляризационни решетки, включително решетки с повърхностен релеф, които намират приложение като дифракционни оптични елементи с уникални поляризационни свойства. След метализация решетките се използват за изследване на плазмон-поларитонни резонансни явления. Изследват се и фотоиндуцирани хирални структури в анизотропни материали при облъчване с елиптично поляризирана светлина с оглед евентуалното им приложение като изцяло оптични превключватели.