Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Проекти
Текущи и приключили проекти:

Национални проекти

Текущи проекти:
 • Национална научна инфраструктура ИНФРАМАТ. Лице за контакт за ИОМТ: гл.ас. д-р К.Лазарова (klazarova@iomt.bas.bg)

▸ Приключили проекти:

Национални проекти

Приключили проекти:
Няма

Европейски Съюз

Текущи проекти:
 • "Plenoptic Imaging (PLENOPTIMA)", Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie (ITN) Grant Agreement 956770, координатор за България проф. дфн Елена Стойкова, 2021–2024
 • Dissipationless topological channels for information transfer and quantum metrology", TOCHA project, H2020-FETPROACT-01-2018, Grant Agreement 824140, р-тел за България проф. дн Вера Маринова, 2019-30.06.2024

▸Приключили проекти:

Европейски Съюз

Приключили проекти:
 • SilverCross “Mass production of silver halide recording material for full colour holographic applications”;
 • “3DTV - Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display”, N 511568 6th Framework Network of Excellence, 2004 -2007.

COST

Текущи проекти:
 • COST Action CA20116 - European Network for Innovative and Advanced Epitaxy 27/09/2021- 26/09/2025 (https://www.cost.eu/actions/CA20116) MC за България, координатор от ИОМТ проф. дфн В.Маринова
 • COST Action CA17123 “Ултра бърза опто-магнито-електроника за неразсейващи информационни технологии”, MAGNETOFON, 03.10.2018-02.04.2023; (https://www.cost.eu/actions/CA17123) MC за България, координатор от ИОМТ проф. дфн В. Маринова

▸Приключили проекти:

COST

Приключили проекти:
 • Action CA15107 „Многофункционални нановъглеродни композитни материали „ (MULTICOMP), 2016 - 2020, MC substitute for Bulgaria, координатор от ИОМТ проф. дфн В.Маринова, Action CA15107
 • MP Action 1402 "Свързване на научните изследвания в Европа в областта на отлагането на атомни слоеве и техните приложения" HERALD 2014-2018, MC за България, координатор от ИОМТ проф. дфн В.Маринова, Action MP1402
 • Action МР 1205, Напредък в оптофлуидиката: интегриране на оптичния контрол и фотониката с микрофлуидиката, координатор от България доц. д-р Димана Назърова
 • Action D20
 • Action P8
 • Action МР0603
 • Action МР0604
 • Action МР1102, Химическо изобразяване чрез кохерентна Раманова микроскопия, координатор от България проф. дфзн Венцислав Съйнов

Междуакадемично сътрудничество (EBR)

Текущи проекти:
 • “Мултифункционални течно-кристални устройства с алтернативни прозрачни електроди”, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM), р-тел проф. дфн. Вера Маринова, 2019 – 2022
 • „Многофункционални оптични и магнитоелектрични материали и приложения” Национален Ян Минг Чао Тунг Университет, Департмент по електрофизика, Тайван-, р-тел проф. дфн Вера Маринова, 2019-2022.
 • “Мултифункционални течно-кристални устройства с алтернативни прозрачни електроди”, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM), р-тел проф. Дфн. Вера Маринова, 2019 – 2021
 • Национален Чао Тунг Университет, Департмент по електрофизика, Тайван- „Многофункционални оптични и магнитоелектрични материали и приложения”, р-тел проф. дфн Вера Маринова, 2018-2020.

▸Приключили проекти:

Междуакадемично сътрудничество (EBR)

Приключили проекти:
 • Национален Чао Тунг Университет, Департмент по електрофизика, Тайван- “Материали за фотониката и магнитоелектрици с нови функционалности”, р-тел доц. дфн Вера Маринова, 2016-2017
 • Физически факултет, Университет на Антверпен, Белгия, "Дву-дименсионални материали и техните хетеро-структури: получаване и изследване на оптичните, eлектрични и магнитни свойства" р-тел доц. дфн Вера Маринова, 2015-2017
 • Чешката Академия на Науките – Тънки наноструктурирани филми за приложение в нанофотониката, р-тел доц. д-р Росен Тодоров, 2014-2016;
 • Национален Чао Тунг Университет, Тайван -Перспективни материали и устройства за приложения във фотониката и опто-електрониката – р-тел доц. дфн Вера Маринова, 2014-2015;
 • Национален Чиао Тунг Университет, Тайван - “Фоточувствителни материали и техните приложения за оптична обработка на информация”, р-тел доц. д-р Вера Маринова, 2012-2014;
 • Чешката Академия на Науките -“Хибридни структури от халкогенидни стъкла и оптични полимери за приложение като сензори”, р-тел доц. д-р Росен Тодоров, 2011- 2013;
 • Лаборатория по катализ и спектроскопия, Университет на Каен, Франция -“Оптични свойства и сензорни приложения на многослойни системи, изградени от халкогенидни филми и микропорьозни наноматериали (колоидни зеолити)”, р-тел доц. д-р Цветанка Бабева, 2012-2013.
 • Физически факултет, Университет на Антверпен, Белгия -“Модифициране на оптичните свойства на комплексни оксидни материали за приложения във фотониката”, р-тел доц. д-р Вера Маринова, 2012-2014

Оперативни програми

Текущи проекти:
▸Приключили проекти:

Оперативни програми

Приключили проекти:
 • ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - Проект BG161PO003-1.2.04-0034-C0001, “Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения”, ръководител проф. дхн Никола Малиновски
 • ОП "Развитие на човешките ресурси" - подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – 4 проекта
 • ОП "Развитие на човешките ресурси" - подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – 1 проект

M-ERA NET

Текущи проекти:
 • M-ERA NET 2D-SPIN-MEM “Функционални 2D материали и хетероструктури за хибридни спинтронно- мемристивни устройства” 24/10/2019 -24/01/2024 координатор от ИОМТ проф. дфн Вера Маринова

МОМН и ФНИ

Текущи проекти:
▸Приключили проекти:

МОМН и ФНИ

Приключили проекти:
 • „Послойно атомно отлагане на нанослоеве от диелектрици върху дву-дименсионни материали като активни компоненти за мултифункционални устройства“ ДH 08/09, р-тел за ИОМТ проф. дфн В.Маринова, 2016-2020.
 • “Ултра бърза опто-магнито-електроника за неразсейващи информационни технологии” , КП-06-КОСТ/1, р-тел проф. дфн Вера Маринова, 2018-2020.
 • „Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми, ДH 08/13, р-тел проф. дфн Е. Стойкова, 2016-2020.
 • „Обратим поляризационен холографски запис в анизотропни азополимерни нанокомпозити“, ДН 08/10, р-тел доц. д-р Д. Назърова, 2016-2020.
 • “Зеолитни наноструктури за оптични приложения", ДРИЛА 01/13, Двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Френска република - Програма РИЛА 2014 г., р-тел доц. д-р Цветанка Бабева, 2015-2018.
 • „Изследване на процеса на формиране на релеф при поляризационен холографски запис“ ДМ 08/01, р-тел ас. д-р Н. Берберова- Бухова, 2016- 2018.
 • “Нови хибридни структури на основата на фоторефрактивен кристал-течен кристал и графен” ДФНИ - Т - 02/26, р-тел проф. дфн Вера Маринова, 2014 – 2018;
 • “Нови хибридни структури на основата на фоторефрактивен кристал-течен кристал и графен” ДФНИ - Т - 02/26, р-тел проф. дфн Вера Маринова, 2014 – 2018 - Информация за изпълнение на приключил проект
 • Провеждане на международна есенна школа по фундаментална и електронна кристалография, ДПМНФ01/39/6.10.2017, р-тел доц. д-р Д. Карашанова, 2017-2017.
 • „Наноструктурирани течни кристали за пренастройваеми фотонни устройства“, ДФНИ-TO2/18, р-тел за ИОМТ доц. д-р Г. Дянков, 2014-2017.
 • „Напредък в оптофлуидиката: интегриране на оптичния контрол и фотониката с микрофлуидиката“, ДКОСТ 01/7,  ръководител доц. д-р Д. Назърова, 2015-2016г.
 • “Сензори за влажност на базата на нови металоокисни и оксихалкогенидни материали с наноструктура”, НФНИ, ДО 08-148, 2009-2013, р-тел за ИОМТ гл. ас. д-р Биляна Георгиева;
 • “Явления на захват и тяхното влияние върху дълговремевата надежност на наноразмерни структури метален електрод/high-k диелектрик”, ФНИ, ТК-09-0002, 2010-2013, р-тел за ИОМТ доц. д-р Петър Шарланджиев.
 • “Измерване дебелината на текстурирани и нанокристални филми с отчитане съответно на вторична екстинкция и рентгенова абсорбция”, НФНИ, Х-1507, 2005-2011, р-тел доц. дхн Иван Томов;
 • “Микровълнови асистиращи процеси при формирането на нанокомпозитни материали”, ВУ-ТН-205/2006, 2006-2011, р-тел за ИОМТ доц. д-р Генчо Данев;
 • “Органични слънчеви елементи на базата на активни слоеве от ниско молекулни и полимерни полупроводници”, НФНИ, ДО 02-254/, 2008-2012, р-тел доц. д-р Якоб Асса;
 • “Самоорганизиране на проводящи нановлакна в прежда при електроовлакняване на разтвори на полиелектролити”, НФНИ, ДО 02-237/, 2008-2012, р-тел за ИОМТ проф. дхн Никола Малиновски;
 • “Сензори за бактерии на основата на наноструктурни филми, наночастици и наножици от ZnO”, НФНИ, ДО 02-207/, 2008-2012, р-тел за ИОМТ проф. д-р Снежана Китова;
 • “Нови аморфни и стъклообразни материали на основата на германий с приложение в сензорикaта”, НФНИ, ДО 02-123/, 2008-2012, р-тел за ИОМТ доц. д-р Кирил Петков;
 • “Изследване, разработване и изготвяне на прототипи на микро- нагревателни елементи за високо-технологични приложения”, МИЕ - ИАНМСП Национален иновационен фонд, 5ИФ-0249/, 2009-2011, р-тел за ИОМТ доц. д-р Борислав Медникаров;
 • “Фотонни кристали за оптични сензори”, MОМН ДНС -7РП 01/18, 2011-2011, р-тел доц. д-р Цветанка Бабева;
 • “Химическо микроизобразяване посредством кохерeнтна анти-Стоксова Раманова спектроскопия”, MОМН ДКОФ7РП 02/111, р-тел проф. дфзн Елена Стойкова;
 • “Нано-размерни холографски изследвания”, МОМН ДО 02/155, р-тел проф. дфзн Симеон Съйнов.
 • “Цифрова холографска микроскопия със спектрално маркиране на изследваните обекти”, МОМН, ДКОСТ01/7/, 2012-2015, р-тел проф. дфзн Bенцеслав Съйнов


Бюджетни

Текущи проекти:
 • Синтез и изследване на 2D селениди и сулфиди на преходни метали и техните хетероструктури като компоненти на устройства в оптикоелектрониката, фотониката и сензориката, проф. д-р Димитър Димитров
 • Кохерентни методи за холографско визуализиране, формиране на снопове и мониторинг на процеси, проф. дфн Елена Стойкова
 • Пренастройваеми оптични елементи на базата на холографски, компютърно генерирани и хирални структури, доц. д-р Лиан Неделчев
 • Изследване на тъкани и многослойни структури с оптична кохерентна томография, доц. д-р Виолета Маджарова
 • Теоретични изследвания на електронна структура и оптични (линейни и нелинейни) свойства на органични съединения и комплекси, доц. д-р Силвия Ангелова
 • Многослойни порести структури за оптична детекция на летливи органични вещества, проф. д-р Цветанка Бабева
 • Хибридни структури на основата на графен и 2D материали за мултифункционални устройства, проф. дфн Вера Маринова
 • Наноструктурирани тънки филми и многослойни покрития от метал и полупроводник, доц. д-р Росен Тодоров
 • Хибридни неорганични-органични материали за приложение в слънчеви клетки и оптичен запис, доц. д-р Деян Димов
 • Разработване на органични светоизлъчващи диоди, доц. д-р Рени Томова
 • Био/газ сензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс (ППР), доц. д-р Г. Дянков
 • Получаване и оптимизиране на свойствата на тънкослойни покрития от ZrO2 и ZnO, доц. д-р Константин Ловчинов
 • Изследване на морфологията, микроструктурата и фазовия състав на наноматериали, тънки слоеве и обемни образци, доц. д-р Даниела Карашанова

▸Приключили проекти:

Бюджетни

Приключили проекти:
 • Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми, проф. дфн Елена Стойкова
 • „Разработване на мезопорести оксидни тънки слоеве с приложение в екологията“, ДФНП-17-97, р-тел докторант Р. Георгиев, 2017-2019.
 • „Подобряване на параметрите на фотоиндуцираното двулъчепречупване чрез внедряване на наночастици от TiO2 в азополимери“, ДФНП-17-57, р-тел докторант Г. Матеев, 2017-2019.
 • „Получаване на наноструктурирани слоеве от ZnO и графен-базирани материали чрез електроспрей и външно електромагнитно въздействие за приложения в оптоелектрониката и сензориката“ , ДФНП-17-56, р-тел докторант Г.Маринов, 2017-2019.
 • „Интелигентни тънкослойни структури за оптична детекция на летливи органични вещества“, ДФНП-199/14.05.2016, р-тел гл. ас. д-р К. Лазарова, 2016-2017.
 • „Синтез на нови иридиеви циклометални комплексни съединения и тяхното приложение като фосфоресцентхи емитери и допанти в бели органични светоизлъчващи диоди“, ДФНП -148-А1/12, р-тел гл.ас. д-р П. Иванов, 2016-2017.