Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Съобщения
Текущи съобщения
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при Българска академия на науките (ИОМТ-БАН) обявява конкурс за прием на редовни докторанти по професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със следните теми и ръководители:

Тема 1: „Поляризационно-холографски оптични елементи във фотоанизотропни материали“, ръководители проф. д-р Лиан Неделчев и проф. д-р Димана Назърова, за информация: lian@iomt.bas.bg и dimana@iomt.bas.bg

Тема 2: „Разработване на тънкослойни композитни среди за сензорни приложения“, ръководители проф. д-р Цветанка Бабева и доц. д-р Катерина Лазарова, за информация babeva@iomt.bas.bg и klazarova@iomt.bas.bg

Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. включително. Документите се подават в канцеларията на ИОМТ всеки делничен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: ИОМТ – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 109, 1113 София, България

Подробна информация и необходими документи за кандидатстване(.pdf)
Архив
2022 г.
С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г. за
бенефициент по програмата “Млади учени и постдокторанти“ на МОН е
одобрен д-р Георги Матеев в модул „Млади учени“
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при Българска академия на науките – София (ИОМТ-БАН) обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г. по следните професионални направления:
1. Професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със следните теми и ръководители:
Тема 1: „Синтез и изследване на топологични изолатори“, ръководител проф. дфн Вера Маринова, за информация vmarinova@iomt.bas.bg
Тема 2: „Разработване на полимерни оптични сензори за мониторинг на влага и температура“, ръководител проф. д-р Цветанка Бабева, за информация babeva@iomt.bas.bg
Тема 3: „Поляризационно-холографски оптични елементи във фотоанизотропни материали“, ръководител доц. д-р Лиан Неделчев, за информация lian@iomt.bas.bg
2. Професионално направление 4.2 Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ с тема и ръководител:
Тема 4: „Изследване на термодинамика на реакции на асоциация с методите на изчислителната химия“, ръководител доц. д-р Силвия Ангелова, за информация sea@iomt.bas.bg
Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. включително. Документите се подават в канцеларията на ИОМТ всеки делничен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: ИОМТ – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 109, 1113 София, България.
Подробна информация и необходими документи за кандидатстване (.pdf)
ИОМТ - БАН отдава под наем имот, представляващ две обемни железобетонни клетки с обща площ от 60 (шестдесет) кв. м., находящ се в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев" до бл. 109, при начална цена 2 евро/кв.м., без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: 02/872 00 73
Заявления за наемане на имот, адресирани до Директора на ИОМТ - БАН се подават в деловодството на ИОМТ, не по късно от 17 часа на 17.02.2022 г. всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа, по пощата и на адрес гр. София, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 109, или на email: iomt@iomt.bas.bg.

2021 г.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София (ИОМТ) обявява конкурси за прием на редовни докторанти по професионални направления 4.1. Физически науки
Докторска програма "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя"
1. Тема: Биосензори: нови методи за детекция и техните диагностични приложения. Ръководител: проф. д-р Георги Дянков, за информация, gdyankov@iomt.bas.bg
2. Тема: Получаване на наноразмерни слоеве от 2D материали за приложения в оптоелектрониката. Ръководител проф. дфн Вера Маринова, за информация, vmarinova@iomt.bas.bg.
Срок за подаване на документите: до 13.10.2021 включително.
Документите се подават в канцеларията на ИОМТ всеки делничен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: ИОМТ – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 109, 1113 София, България
Начало: 01.01.2022 г.
Необходими документи за кандидатстване (.pdf)
ИОМТ-БАН предоставя за временно и възмездно ползване следния недвижим имот (вещ), находящ се на адреса на ИОМТ-БАН (гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ , блок 109), представляващ площ във входното фоайе (непосредствено до западната врата) общо 1,48 кв.м. (1,85 м. х 0,80м.), с оглед монтиране на два автомата - един за безалкохолни напитки, бисквити и др. и втори за кафе и топли напитки, при начална цена от 50 лева за всеки монтиран автомат.
За допълнителна информация и оглед: 02/872 00 73.
Заявления за наемане на имота, адресирани до Директора на ИОМТ-БАН се подават в деловодството на ИОМТ, не по-късно от 7 дни от публикуването, всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа, по пощата на адрес гр. София, ул.“Академик Г.Бончев“, бл. 109 или на email: iomt@iomt.bas.bg
2020 г.
ИОМТ - БАН отдава под наем имот, състоящ се от три двойни складови метални клетки с обща площ от 90 кв.м., на адрес: гр. София 1113, ул.“Академик Г.Бончев“, бл. 109, при начална цена 2 евро/кв.м.
За допълнителна информация и оглед: 02/872 00 73
Заявления за наемане на имот, адресирани до Директора на ИОМТ - БАН се подават в деловодството на ИОМТ, не по- късно от 17.00 часа на 15.12.2020 г., всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа, по пощата на адрес гр. София, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 109 или на email: iomt@iomt.bas.bg.
На 14 януари 2020 г. от 11:00 ч. в залата на ИОМТ-БАН ще се проведе
публична защита на дисертационния труд на Росен Георгиев на тема
„Мезопорест ниобиев оксид: получаване, характеризиране и оптимизиране за
сензорни приложения” за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска
програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя”.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за прием на редовни докторанти по професионални направления 4.1. Физически науки и 4.2. Химически науки:
Докторска програма "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя"
Тема1: Разработване на полимерни оптични сензори за мониторинг на влага и температура, ръководител проф. д-р Цветанка Бабева, за информация: babeva@iomt.bas.bg
Тема2: Биосензори: нови структури и методи на детекция, ръководител доц. д-р Георги Дянков, за информация: gdyankov@iomt.bas.bg
Докторска програма „Физикохимия“
Тема: Синтез и изследване на органични багрила с приложение в оптоелектрониката, ръководител доц. д-р Деян Димов, за информация: dean@iomt.bas.bg
Срок за подаване на документите: 13.10.2020 в деловодството на ИОМТ-БАН.
Начало: 01.01.2021 г.
Необходими документи за кандидатстване (.pdf)
2019 г.
ИОМТ обявява за отдаване под наем помещение, състоящо се от две железобетонни клетки с обща площ 60 кв.м., находящо се на адрес: София, ул. "Акад. Г.Бончев" бл. 109.
Заявления с посочена продължителност на наемане и предложена наемна цена се приемат в деловодството на ИОМТ до 17 ч. на 25.03.2019 г.
На 18 септември 2019 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Анна Димитрова Атанасова да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
2018 г.
На 16 февруари 2018 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Христо Кисов да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
На 2 май 2018 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство доц. дн Вера Маринова да заеме академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
2017 г.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 87 от 31.10.2017 г).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 87 от 31.10.2017 г).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 26 от 28.03.2017 г).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501
На 29 септември 2017 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Константин Ловчинов да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
2016 г.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент” – 1 брой по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“ и 1 брой по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси ” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 97 от 06.12.2016 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501.
На 24 октомври 2016 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на Таня Никова на тема „Методи за обработка на спекъл изображения за редуциране на шума и извличане на информация” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по тематично направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
На 29 септември 2016 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на Анна Лалова на тема „Многослойни структури от халкогенидни стъкла от системата As-S-Ge и полиметилметакрилат” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по тематично направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
На 29 юли 2016 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство доц. д-р Цветанка Бабева да заеме академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
На 22 юли 2016 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на Наталия Берберова на тема „Кохерентна оптична метрология: методи и реализация с пространствен светлинен модулатор” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по тематично направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
На 15 юли 2016 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на Катерина Лазарова на тема „Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити за сензорни приложения” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по тематично направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия”.
ИОМТ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение No 328 на МС от 03 .05. 2016 г.,
по тематично направление 4.1 „Физически науки”:
Специалност „Физика на вълновите процеси” – 1 бр:
- „Корелационно-базирани алгоритми за динамична спекъл метрология“
За повече информация – проф. дфн Елена Стойкова, (elena dot stoykova at gmail dot com)
Специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” - 1бр
- „Неорганични/органични хибридни структури с приложения във фотониката”
За повече информация - доц. д-р Вера Маринова, (vera_marinova@yahoo.com)
- „Поляриметрично и холографско изследване на фотоанизотропни, композитни материали и приложението им”
За повече информация - доц. д-р Димана Назърова, (dimana@iomt.bas.bg)
- „Оптимизиране на многослойни тънкослойни структури, изготвени чрез „мокри” методи на отлагане”
За повече информация - доц. д-р Ивайло Живков, (zhivkov@abv.bg)
по тематично направление 4.2 „Химически науки”
Специалност „Физикохимия" – 1бр.
- „Разработване на бели органични светоизлъчващи диоди”
За повече информация - доц. д-р Рени Томова
В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИОМТ.
За справки в ИОМТ - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 109, стая 117, тел. 02 979 3501.
За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260
http://edu.bas.bg/documents/2016_07_06_obiava.pdf
Начало на докторантурата - януари 2017 г.
На 22 април 2016 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Деян Димов да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“.
На 09 февруари 2016 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Вера Маринова Господинова на тема „Светлинно-индуцирани процеси във фоторефрактивни кристали и приложенията им във функционални оптични структури” за присъждане на научната степен "Доктор на науките" по научно направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Девети пролетен семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН „Интердисциплинарна химия“

На 15, 16 и 17 април 2016 г. в творчески дом на БАН “Витоша” успешно беше проведен Деветия пролетен семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН, съфинансиран от Българската академия на науките и организиран от ИОМТ–БАН. В семинара взеха участие с устни доклади общо 20 докторанти, млади учени и специалисти с висше образование от: ИОНХ, ИП, ИМех, ИИХ, ИЕ, ИФТТ, ИОХЦФ, ИЕЕС, ИМБ и ИОМТ.
По време на Семинара младите хора докладваха идеи и резултати от научната си дейност в спокойна и творческа атмосфера. Това позволи те да се опознаят помежду си, в търсене на сходни професионални интереси и да установят трайни научни контакти.
Устните доклади на участниците бяха на много добро ниво, а изследванията им - в актуални области на науката и предизвикаха оживени дискусии. Всички представяния бяха старателно подготвени, богато илюстрирани с добре оформени схеми, графики, снимки.
По време на Семинара бяха изнесени следните научно-образователни лекции от наши учени по актуални теми и на високо ниво:
 • проф. дфн Николай Недялков, И-т по електроника – БАН – „Лазерно нано- структуриране - методи и възможности“
 • проф. д-р Борис Шивачев, И-т по минералогия и кристалография – БАН - „Стартови техники и стратегии за идентифициране на кристални фази и определяне на кристални структури чрез дифракционни методи“
 • проф. дфн Ренна Дюлгерова, И-т по физика на твърдото тяло – БАН – „Етика в науката: плагиатството“
 • доц. д-р Христо Новаков, И-т по полимери – БАН – „Комбинирана гелово-проникваща хроматография/светлоразсейване аналитична методика - от относително към абсолютно охарактеризиране на макромолекули в разтвор“
 • доц. д-р Веселин Тончев, И-т по физикохимия – БАН – „Дифузионен контрол .ИЛИ. кинетичен контрол” и „Анализ на размерностите“
 • гл. ас. д-р Биляна Георгиева, И-т по оптически материали и технологии – БАН – „Трансмисионна Електронна Микроскопия – принципи и приложение в разработването на сензорни елементи“
 • гл. ас. д-р Величка Стрижкова, И-т по оптически материали и технологии – БАН – „Атомен силов микроскоп – принцип на действие и възможности за приложение“
 • ас. д-р Геновева Атанасова, И-т по обща и неорганична химия – БАН – „Рентгенова фотоелектронна спектроскопия: основни принципи и приложения”
Организационният комитет с председател доц. д-р Даниела Карашанова и секретар докторант Наталия Берберова благодари на всички лектори за отзивчивостта и готовността да споделят своя опит и знания с участниците в Семинара, особено на младите колеги главни асистенти и асистенти, за куража да бъдат този път в ролята на лектори, както и на младите колеги – докторанти и млади учени за сериозното отношение и отличното им представяне.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски”, БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 18 от 08.03.2016 г.). Справки и подаване на документи – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 02/9793501.
2015 г.
ИОМТ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г. в съответствие с Решение No 343 на Министерски съвет от 18.05.2015г. по тематично направление „Физически науки”:
Специалност „Физика на вълновите процеси” на тема:
• „Корелационно-базирани алгоритми за динамична спекъл метрология“
За повече информация – проф. дфн Елена Стойкова, имейл elena.stoykova@gmail.com
Специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
• “Поляриметрично и холографско изследване на фотоанизотропни, композитни материали и приложението им“
За повече информация - доц. д-р Димана Назърова, имейл dimana@iomt.bas.bg
• „Оптимизиране на многослойни тънкослойни структури, изготвени чрез „мокри” методи на отлагане”
За повече информация - доц. д-р Ивайло Живков, имейл zhivkov@abv.bg
• “Неорганични/органични хибридни структури с приложения във фотониката”
За повече информация - доц. д-р Вера Маринова, имейл vera_marinova@yahoo.com
В срок от 17.08.2015г. до 16.10.2015 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИОМТ.
За справки в ИОМТ - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 109, стая 117, тел. 979 3501.
За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260
Начало на докторантурата - януари 2016 г.
На 20 октомври 2015 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на гл.ас. Деян Димов на тема „Енергетично стимулиране при формирането на тънки вакуумно отложени полиимидни слоеве ” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” – 1 брой по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“ и 1 брой по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя ” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 13 от 17.02.2015 г). Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 89 от 17.11.2015 г.). Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 02/9793501.
2014 г.
На 04 юли 2014 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство ас. д-р Петър Иванов да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”.
На 24 юли 2015 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Виолета Маджарова да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.1. „Физически науки”, специалност „ Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по тематично направление 4.2. "Химически науки", специалност “Физикохимия” със срок 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ брой 31от 04.04.2014 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501.
На 24 юни 2014 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на гл.ас. Величка Йорданова Стрижкова на тема „ Вакуумно отложени полиимидни слоеве - свойства и възможности за приложение ” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”.
2013 г.
На 18.12.2013 г. се проведе успешно публична защита на дисертационния труд на докторант Иван Бодуров на тема „Изследване на оптични и холографски характеристики на наноструктури третирани с коронен разряд” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
На 24 октомври 2013 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Димитър Захариев Димитров да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия”.
На 13 юни 2013 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Бранимир Людмилов Иванов да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика на вълновите процеси”.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за доцент по тематично направление 4.2 „Химически науки“, специалност „Физикохимия“ със срок 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ брой 48 от 31.05.2013 г.). Справки и подаване на документи – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по тематично направление 4.1 Физически науки, специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси” със срок 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ брой 31от 29.03.2013 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501
На 12 март 2013 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Биляна Чавдарова Георгиева да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия”.
Институтът за оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН - София обявява за отдаване под наем самостоятелно помещение от 60 кв.м., представляващо две свързани железобетонни обемни клетки на адрес ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 109.

Помещението има директно осветление (прозорци) и е снабдено с ток и вода. Помещението е в съседство с блок 109, прилежащо на ограден общ вътрешен двор, през който се влиза в него. Наемната цена е по взаимно договаряне като за база се ползват указанията в БАН за минимални цени, действащи от 2007 г.

Срокът за подаване на предложения от кандидати за наематели е 15-ти май 2013 г. до 17 часа в деловодството на Института.
На 12 март 2013 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Рени Любомирова Томова да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия”.
На 05.03.2013 г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Бранимир Иванов на тема "Многоцветен холографски запис и холографски оптични елементи” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
2012 г.
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” – 1 брой и „главен асистент”- 2 броя по професионално направление 4.2 "Химически науки", научна специалност 01.05.05 Физикохимия със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 90 от 16.11.2012г). Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501
На 07.12.2012г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Рени Любомирова Томова на тема "Получаване на йон селективни мембрани чрез фотодотиране на вакуумно изпарени слоеве от халкогенидни стъкла" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност 01.05.05. „Физикохимия”.
На 16.11.2012г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Стефка Касърова на тема "Изследване и измерване на рефрактометричните характеристики на оптични полимери " за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.1. „ Физически науки”, специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”.
На 15.11.2012г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Петя Петрова на тема " Синтез и модификация на р-изопропенилкаликсарени и полимери на тяхната основа" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност „Химия на високомолекулните съединения”.
На 12.11.2012г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Емил Крумов на тема " Тънки оксидни керамични слоеве - микроструктура, свойства, лазерна модификация и възможности за приложение" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност 01.05.05. „Физикохимия”.
На 01.11.2012г. се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Биляна Георгиева на тема " Вакуумно отложени Sn-O-Te слоеве като сензори за влага и редукционни газове " за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.2. „Химически науки”, специалност 01.05.05. „Физикохимия”.
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г.

В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация - ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ (ИОМТ)
За справки в ИОМТ - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 109, стая 117, тел. 979 3501

Държавен вестник брой № 58 от 31.07.2012

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 • Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, темата и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 • Автобиография;
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетeлство за съдимост;
 • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 • Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
 • Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
 • Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 03 до 07.12.2012 година,
по чужди езици от 13 до 19.12.2012 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите и темите, по които се обявяват конкурси за докторанти в БАН - Институт по оптически материали и технологии (ИОМТ), броя места , форма на обучение - конкурс 2012-2013 г.


Ши фърНаучна специалност, темаРед. формаЗад. формаОбуча ваща орг.
4.1Физически науки (Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материя)
- тема „Полярометрично и холографско изследване на фотоанизотропни, композитни материали и приложението им”
- тема „Слънчеви елементи на базата на ниско молекулни органични полупроводници”
2-ИОМТ
4.2Химически науки (Физикохимия),
- тема „Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити като сензори с оптична детекция”
1-ИОМТ
Институтът по оптични материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” - БАН предлага редовни докторантури на теми:

1) “Слънчеви елементи на базата на ниско молекулни органични полупроводници”.
За повече информация: Проф. д-р Снежана Китова, тел.02/9893517

2) “Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити като биосензори с оптична детекция”.
За повече информация: Доц. д-р Цветанка Бабева, тел. 02/9893526

3) ”Полярометрично и холографско изследване на фотоанизотропни, композитни материали и приложението им”
За повече информация: Доц. д-р Димана Насърова, тел. 02/9893531

Срок за подаване на документи - до 17.10.2012 г.
Начало на докторантурата - януари 2013 г.

На 17 февруари 2012 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство д-р Десислава Димова Костадинова да заеме академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.2. Химически науки.
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за главен асистент по: професионално направление 4.2 "Химически науки" - един; и 4.1 "Физически науки" - двама със срок 3 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501.
2011 г.
На 26 октомври 2011 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство Снежана Китова за професор по професионално направление 4.2. Химически науки, 01.05.05. Физикохимия.
На 07.10.2011 се проведе успешно публична защита на дисертацията на проф. д-р Елена Стойкова на тема "Анализ и моделиране на оптични елементи и системи в лазерната техника и метрологията" за присъждане на научната степен "Доктор на науките" по научно направление 4.1. „Физически науки” (01.03.22. „Физика на вълновите процеси”)
На 16.09.2011 се проведе успешно публична защита на дисертационен труд на докторант Иванка Влаева на тема "Холографски запис и изследване на наноразмерни структури" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по научно направление 4.1. „Физически науки” (01.03.22. „Физика на вълновите процеси”)
На 19 юли 2011 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство Димана Назърова за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, 01.03.22. физика на вълновите процеси.
На 19 юли 2011 г. Научният съвет на ИОМТ избра с пълно мнозинство Елена Стойкова за професор по професионално направление 4.1. Физически науки, 01.03.22. физика на вълновите процеси.
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурс за ПРОФЕСОР по специалността 01.05.05 “Физикохимия”, направление 4.2 "Химически науки" със срок 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 979350.
На 05.07.2011 (вторник) от 14 ч. в Залата на ИОМТ ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд за присъждане на научната степен "доктор на физическите науки" на тема "Анализ и моделиране на оптични елементи и системи в лазерната техника и метрологията".Докладва: доц. д-р Елена Стойкова.
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси: един за ПРОФЕСОР по специалността 01.02.22 “Физика на вълновите процеси” – със срок 2 месеца и един за ДОЦЕНТ по специалността 01.02.22 “Физика на вълновите процеси” – със срок 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 9793501