Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Профил на купувача

Обществени поръчки
Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“

15.06.2020 г. Решение за откриване на процедура (.pdf)
15.06.2020 г. Обявление за поръчка (.pdf)
15.06.2020 г. Документация, приложения и образци (.doc)
15.06.2020 г. ЕЕДОП (.zip)

16.09.2020 г. Протокол № 1.1 (.pdf)
14.10.2020 г. Протокол № 1.2 (.pdf)
14.10.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf)

30.10.2020 г. Протокол № 1.3 (.pdf)
30.10.2020 г. Доклад за работата на комисията (.pdf)
30.10.2020 г. Решение за избор на изпълнител (.pdf)

23.11.2020 г. Покана за сключване на договор (.pdf)

14.12.2020 г. Обявление за възложена поръчка (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 1 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 2 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 3 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 4 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 5 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 6 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 7 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 8 (.pdf)
14.12.2020 г. Договор - позиция 9 (.pdf)

10.02.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 7 (.pdf)
01.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 4 (.pdf)
01.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 5 (.pdf)
01.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 8 (.pdf)
29.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 2 (.pdf)
29.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 3 (.pdf)
29.03.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 6 (.pdf)
04.07.2022 г. Обявление за приключен договор за позиция 1 (.pdf)
05.05.2023 г. Обявление за приключен договор за позиция 9 (.pdf)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: система за израстване на кристали по метода на Бриджмен
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: система за израстване на кристали по метода на Бриджмен. Проект: Grant Agreement number: 824140 — TOCHA — H2020-FETPROACT-2018-2020/H2020-FETPROACT-2018-01

02.01.2020 г. Решение за откриване на процедура (.pdf)
02.01.2020 г. Обявление за поръчка (.pdf)
02.01.2020 г. Документация (.docx)
02.01.2020 г. Приложение 1: Договор (.docx)
02.01.2020 г. Приложение 2: Техническо предложение (.docx)
02.01.2020 г. Приложение 3: Ценово предложение (.docx)
02.01.2020 г. Приложение 4: Декларация по чл. 102 от ЗОП (.docx)
02.01.2020 г. Приложение 5: Декларация за посещение на обект (.docx)
02.01.2020 г. ЕЕДОП (.zip)

20.02.2020 г. Протокол №1 (.pdf)
02.03.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти (.pdf)
09.03.2020 г. Протокол №2 (.pdf)
09.03.2020 г. Протокол №3 (.pdf)
09.03.2020 г. Доклад за работата на комисията (.pdf)
09.03.2020 г. Решение за проведената поръчка (.pdf)

13.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка (.pdf)
13.04.2020 г. Договор (.pdf)
13.04.2020 г. Техническо предложение (.pdf)
13.04.2020 г. Ценово предложение (.pdf)

19.10.2020 г. Обявление за приключен договор (.pdf)
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН
Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ на БАН
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
"Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ на БАН“

в изпълнение на проект: № 349 „Топлинно изолиране и съпътстващи мери на сградата на ИОМТ на БАН”,
към „Инвестиционна програма за климата” на Националния Доверителен Екофонд.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Решение
Обявление
Документация
Инвестиционен проект
Срок за получаване на документация – 17.00 ч. 25.05.2016 г.
Срок за подаване на оферти – 17.00 ч. 25.05.2016 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 26.05.2016 г., 14.00 часа в сградата на ИОМТ.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Протокол №1

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Протокол №2
Съобщение - отваряне на ценови оферти

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Договор за строителство

Доставка на високотехнологично оборудване и измерителна апаратура за нуждите на ИОМТ
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.109, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
С ПРЕДМЕТ:
"Доставка на високотехнологично оборудване и измерителна апаратура за нуждите на ИОМТ"
в изпълнение на проект "Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения", договор номер BG16 1P0003-1.2.04-0034-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентосп??собността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".
Документацията е публично достъпна от 16.04.2014.
Изтегли: документация (pdf, 1MB) или документация (doc, 835KB).
Срок за закупуване и получаване на документация - 17 ч. 16.05.2014 г.
Срок за подаване на оферти - 17 ч. 26.05.2014 г.
Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура по реда на ЗОП ще се извърши на 10.06.2014 г., 16 часа в сградата на ИОМТ.
Пазарни консултации
Доставка, монтаж/инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН
Публикувано на 16.08.2019 г.
Предстояща Обществена поръчка по проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии”
Изтегли: Покана (.pdf)
Изтегли: Приложение 1 - Технически спецификации (.pdf)

Индикативни ценови предложения - публикувано на 03.09.2019 г.
Изтегли: обособена позиция 1 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 2 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 3 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 4 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 5 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 6 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 7 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 8 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 9 (.pdf)
Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект TOCHA
Публикувано на 10.09.2019 г.
Предстояща Обществена поръчка по проект 824140-TOCHA-H2020-FETPROACT-2018-2020/H2020-FETPROACT-2018-01
Изтегли: Покана (.pdf)
Изтегли: Приложение 1 - Технически спецификации (.pdf)

Индикативни ценови предложения - публикувано на 18.09.2019 г.
Изтегли: обособена позиция 1 (.pdf)
Изтегли: обособена позиция 2 (.pdf)
Събиране на оферти с публикуване на обява / покана до определени лица
Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина и
предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на ИОМТ към БАН
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) при Българската
академия на науките, град София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.109,
обявявя обществена поръчка посредством събиране на оферти с обява по
реда и условията на глава двадесет и шеста от зоп с предмет:
“Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина и
предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на ИОМТ към БАН”

20.02.2020 Информация АОП (.pdf)
20.02.2020 Обява (.pdf)
20.02.2020 Документация (.pdf)
20.02.2020 Приложения (.rar)
20.02.2020 Образци (.rar)

25.02.2020 Разяснение 1 (.pdf)
18.03.2020 Протокол № 1.1 (.pdf)
31.05.2021 Протокол № 1.2 (.pdf)
09.06.2021 Заповед за прекратяване (.pdf)