Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Структура
Контакти
ИОМТ - БАН
ул. Акад. Г. Бончев 109
1113 София
тел.: +359 2 872 0073
факс: +359 2 872 0073
e-mail: iomt@iomt.bas.bg

Връзки с обществеността
проф. д-р Даниела Карашанова
тел. +359 2 979 3519, +359 2 979 3523
e-mail: dkarashanova@yahoo.com
Как да стигнем до ИОМТ (Комплекс на БАН - ІV км):
Виж BG maps
Виж Google maps
Сигнали
по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения
e-mail: signali_whistleblowing@iomt.bas.bg

Ръководство
Директор
проф. д-р Цветанка Бабева
тел.: +359 2 872 0073, +359 2 979 3502
e-mail: babeva@iomt.bas.bg

Заместник директор
проф. д-р Лиан Неделчев
e-mail: lian@iomt.bas.bg
Научен секретар
доц. д-р Силвия Ангелова
e-mail: sea@iomt.bas.bg

Пом. директор АСД
Стоян Гушлев
e-mail: sgushlev@iomt.bas.bg
тел. +359 2 979 3517
Научен съвет
проф. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ) - Председател
доц. д-р Биляна Георгиева (ИОМТ) - Зам. председател
проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ)
проф. д-р Лиан Неделчев (ИОМТ)
проф. дфн Вера Маринова (ИОМТ)
проф. д-р Димана Назърова (ИОМТ)
доц. д-р Силвия Ангелова (ИОМТ)
доц. д-р Виолета Маджарова (ИОМТ)
доц. д-р Деян Димов (ИОМТ)


доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ)
доц. д-р Ивайло Живков (ИОМТ)
доц. д-р Катерина Лазарова (ИОМТ)
доц. д-р Величка Стрижкова-Кендерова (ИОМТ)
доц. д-р Наталия Берберова - Бухова (ИОМТ)
доц. д-р Бранимир Иванов (ИОМТ)
проф. д-р Оля Стоилова (ИП – БАН)
проф. дн Николай Недялков (ИЕ – БАН)
Направление "Оптични материали"
проф. дфн Вера Маринова - Ръководител (vmarinova@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Оптични преобразувателни елементи"
доц. д-р Ивайло Живков (izhiv@iomt.bas.bg)
доц. д-р Величка Стрижкова-Кендерова (vily@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Вихър Манков (vmankov@mail.bg)
гл.ас. д-р Петя Петрова (petia@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Петър Иванов (petar@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Владимира Видева (videva@yahoo.fr)
химик Дарина Стоянова (dstoyanova@iomt.bas.bg)
инж. химик Даниела Стефанова (danyss@mail.bg)
инж. физик Тодор Луканов
Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"
проф. д-р Цветанка Бабева (babeva@iomt.bas.bg)
проф. дфн Вера Маринова (vmarinova@iomt.bas.bg)
проф. д-р Георги Дянков (gdyankov@iomt.bas.bg)
проф. д-р Димитър Димитров (ddimitrov@iomt.bas.bg)
доц. д-р Росен Тодоров (rossen@iomt.bas.bg)
доц. д-р Теменужка Василева (teddie@issp.bas.bg)
доц. д-р Димитрина Керина (d_kerina@abv.bg)
доц. д-р Катерина Лазарова (klazarova@iomt.bas.bg)
доц. д-р Гергана Алексиева (galexieva@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Христо Кисов (hristokisov@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Анна Атанасова (alalova@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Росен Георгиев (rgeorgiev@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Весела Катрова (vlozanova@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Евдокия Белина (ebelina@iomt.bas.bg)
химик Марина Василева (marina@iomt.bas.bg)
ред. докторант Николай Минев (nminev@iomt.bas.bg)
ред. докторант Петър Колев (p.kolev@iomt.bas.bg)
ред. докторант инж. Благовест Наполеонов (bnapoleonov@iomt.bas.bg)
зад. докторант Георги Маринов (gmarinov@iomt.bas.bg)
зад. докторант Ирник Дионисиев (idionisiev@iomt.bas.bg)
инж. Петър Веселинов (pveselinov@iomt.bas.bg)
физик Венелин Павлов (venelinp@iomt.bas.bg)
техник - физик Мария Младенова
техник – физик Стефани Богоева
Направление "Оптична метрология и холография"
проф. д-р Димана Назърова - Ръководител (dimana@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Оптична метрология"
проф. дфн Елена Стойкова (estoykova@iomt.bas.bg)
доц. д-р Виолета Маджарова (vmadjarova@iomt.bas.bg)
доц. д-р Силвия Ангелова (sea@iomt.bas.bg)
доц. д-р Наталия Берберова (nberberova@iomt.bas.bg)
гл. ас. д-р Николета Кирчева (nkircheva@iomt.bas.bg)
инж. Гинка Иванова (givanova@iomt.bas.bg)
физик д-р Таня Никова (tnikova@iomt.bas.bg)
физик д-р Петър Шарланджиев (pete@iomt.bas.bg)
химик Даниела Стойчева (daniela@iomt.bas.bg)
химик Стефан Добрев (sdobrev@iomt.bas.bg)
ред. докторант Мариам Викар (mviqar@iomt.bas.bg)
ред. докторант Михаил Левченко (mlevchenko@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Холография"
проф. д-р Лиан Неделчев (lian@iomt.bas.bg)
доц. д-р Деян Димов (dean@iomt.bas.bg)
доц. д-р Бранимир Иванов (branimirivanov@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Десислава Костадинова (d.kostadinova@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Георги Матеев (georgi@iomt.bas.bg)
гл.ас. д-р Ани Стоилова (astoilova@iomt.bas.bg)
физик д-р Людмила Николова (lnikolova@iomt.bas.bg)
ред. докторант Блага Благоева (blagoeva@iomt.bas.bg)
техник-химик Иванка Начева (vania_nacheva@abv.bg)
техник Екатерина Танева (taneva@abv.bg)
техник-химик Трънка Георгиева
Научно-технически отдел
проф. д-р Даниела Карашанова - Ръководител (dkarashanova@yahoo.com)
Лаборатория "Електронна микроскопия"
проф. д-р Даниела Карашанова (dkarashanova@yahoo.com)
доц. д-р Биляна Георгиева (biliana@iomt.bas.bg)
техник-химик Галина Малешкова (galiavm@abv.bg)
Лаборатория "Фотолитография"
проф. дхн Никола Малиновски (malinowski@iomt.bas.bg)
техник-химик Венета Коцева (veneta@iomt.bas.bg)
Лаборатория "Рентгенов анализ"
химик Георги Милушев (milushev.g@abv.bg)
р.н.а. Емил Миланов
Конструкторско бюро
констр. Георги Петков - ръководител
констр. Явор Остромски
констр. Божидар Симеонов
инж. Йосиф Бенбасат
р.н.а. Божидар Алексиев
р.н.а Кръстю Попкръстев
р.н.а Павел Петков
домакин Софка Филипова
Административно-стопански отдел
Стоян Гушлев - Пом. директор АСД (sgushlev@iomt.bas.bg)
Лиляна Цанова - експерт управление човешки ресурси (lzanova@iomt.bas.bg)
тел. +359 2 872 9786, +359 2 979 3501
Любен Калпаков - юрисконсулт
Преслав Константинов - мрежов администратор
Веселин Стойков - уеб администратор
Ябленка Владова - технически секретар (beki@iomt.bas.bg)
Отдел "Финансов мениджмънт"
тел. +359 2 872 9786, +359 2 979 3550
Теодора Пенева - Главен счетоводител (teddy1973@abv.bg)
Мария Шулева - счетоводител
Еленка Иванова - счетоводител (elenka@iomt.bas.bg)
Недялка Малева - Финансов контрольор